Klachtenprocedure

Gelukkig zijn mijn clienten over het algemeen zeer tevreden over mij. Mocht zich echter de uitzonderlijke situatie voordoen dat je een klacht over mij hebt, dan kun je het volgende doen:

Allereerst is het uiteraard belangrijk dat je mij op de hoogte stelt van jouw klacht(en). Dit doe je bij voorkeur persoonlijk of eventueel samen met een wettelijk vertegenwoordiger. Uiteraard kun je jouw vragen of bezwaren ook telefonisch of per e-mail aan mij voorleggen.

Ik kan je dan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor mij is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.

Als wij er samen niet uitkomen, kun je contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt dan met jou de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren jouw privacy.

  • Wanneer je een klacht wilt indienen, kun je het Klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kun je jouw gegevens invullen en de klacht omschrijven. Nadat je het formulier op jouw scherm (digitaal) ingevuld hebt kunt je het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden.
    NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als je het formulier print!
  • Alleen met jouw toestemming sturen wij jouw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie je jouw klacht kunt bespreken en van wie je een advies krijgt wat te doen met jouw klacht.

Meer informatie over de klachtenregeling

Het inzetten van een klachtenfunctionaris is verplicht gesteld binnen de Wkkgz. Het NVPA maakt hiervoor gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. Deze poule is vormgegeven door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal.  De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel heeft opgesteld.
Er zijn ook andere klachtenorganisaties, zoals P3NL en het Klachtenportaal. Elk heeft z’n eigen wijze van werken.

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en het SCAG en dit reglement is goedgekeurd door cliënten- en patiëntenbelangenorganisaties.

Wil je meer weten over de klachtenprocedure dan kunt je het Klachtrecht raadplegen. De klachtenprocedure (conform de WKKgz) staat hierin uitvoerig beschreven.